Wybór komornika

Egzekucja z ruchomości, wynagrodzenia za pracę, rachunku bankowego, innych wierzytelności, innych praw majątkowych należy do komornika według miejsca zamieszkania dłużnika, natomiast przeciwko osobie prawnej lub innemu podmiotowi niebędącemu osobą fizyczną wniosek o wszczęcie egzekucji kieruje się do komornika według miejsca ich siedziby. Egzekucja z nieruchomości należy do komornika działającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona. Jeżeli nieruchomość jest położona w okręgu kilku sądów wybór należy do wierzyciela.

Art.10 ust. 1 ustawy z dnia 25 kwietnia 2018 r. (Dz. U. 2018 r., poz. 771) wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości, o wydanie nieruchomości, wprowadzenie w posiadanie nieruchomości, o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy oraz spraw oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

(...)

Art. 10 ust. 3 Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

(...)

Art. 8 ustawy z dnia 25 kwietnia 2018 r. o kosztach komorniczych (Dz. U. 2018, poz. 770) jeżeli komornik wybrany przez wierzyciela podejmuje czynności poza rewirem komorniczym, wydatki w postaci diet przysługujących komornikowi oraz osobą zatrudnionym w kancelarii komorniczej i uczestniczącym w tych czynnościach, kosztów przejazdów i noclegów komornika i tych osób oraz kosztów transportu specjalistycznego obciążają wierzyciela, bawet w razie przysługującego mu zwolnienia od kosztów komorniczych. Wydatków tych nie wlicza się do kosztów obciążających dłużnika. Wierzyciel może też wyrazić zgodę na obciążenie go innymi wydatkami.

(...)

Komornik Remigiusz Wierzbicki informuje, że w obecnym półroczu odmawia wszczęcia egzekucji poza obszarem swojego rewiru. Rewirem komornika Remigiusza Wierzbickiego jest obszar właściwości Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze obejmujący niżej wymienione miejscowości.

Zasięg terytorialny:

Rewir Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Remigiusza Wierzbickiego obejmuje:

 miasto Jelenia Góra, 4 gminy miejskie: Karpacz, Kowary, Szklarska Poręba i Piechowice  oraz 5 gmin wiejskich: Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, Mysłakowice, Podgórzyn i Stara Kamienica.

Antonów, Barcinek, Bobrów, Borowice, Bukowiec, Chromiec, Chrośnica, Czernica, Dąbrowica, Dziwiszów, Głębock, Gruszków, Jakuszyce, Janowice Wielkie, Janówek, Jelenia Góra, Jeżów Sudecki, Karpacz, Karpniki, Komarno, Kopaniec, Kostrzyca, Kowary, Krogulec, Kromnów, Łomnica, Mała Kamienica, Marczyce, Miedzianka, Miłków, Mniszków, Mysłakowice, Nowa Kamienica, Piechowice, Płoszczyna, Podgórzyn, Przesieka, Radomierz, Rybnica, Siedlęcin, Sosnówka, Staniszów, Stara Kamienica,  Strużnica, Szklarska Poręba, Ścięgny,  Trzcińsko, Wojanów, Wojcieszyce, Wojków, Wrzeszczyn, Zachełmie.