KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W JELENIEJ GÓRZE

REMIGIUSZ WIERZBICKI

II licytacja ruchomości- ciągniki siodłowe marki DAF

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Remigiusz Wierzbicki Kancelaria Komornicza w Jeleniej Górze ul. Pocztowa 6/2 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27/11/2019 roku o godz. 12:00 odbędzie się w Jaworze ul. Dworcowa 4 druga licytacja ruchomości.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

L.P.

OPIS LICYTOWANEJ

RUCHOMOŚCI

ILOŚĆ

SUMA OSZACOWANIA

SUMA WYWOŁANIA

WADIUM

 

1

Ciągnik siodłowy DAF 4X2EXf05-FT, rok prod. 2008

1,00

80 000,00

40 000,00

8 000,00

2

Ciągnik siodłowy DAF 4X2EXF05-FT, rok prod. 2008

1,00

80 000,00

40 000,00

8 000,00

 

Wartość ruchomości podana jest w walucie polskiej. Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić w kancelarii lub na konto komornika: PKO BP S.A. nr 03 1020 5226 0000 6002 0459 3556 (dowód wpłaty rękojmi należy okazać przed licytacją). Licytant winien posiadać dowód osobisty, numer rachunku bankowego, na który będzie dokonany zwrot rękojmi oraz numer NIP. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. (art. 8672 § 4 kpc).

Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać bezpośrednio przed licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Jeśli przedmiotem licytacji są dwie lub więcej ruchomości, dłużnik ma prawo wskazać kolejność, według której mają być one wystawione na sprzedaż. Jeżeli dłużnik nie skorzysta z tego prawa, o kolejności decyduje komornik. Jeżeli suma osiągnięta ze sprzedaży niektórych ruchomości wystarcza na zaspokojenie egzekwowanych należności i kosztów egzekucji, komornik przerywa licytację.

Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyny.

 

Komornik

Remigiusz Wierzbicki

 

POUCZENIE Na czynności komornika przysługuje skarga do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, a jeżeli dłużnik ma miejsce zamieszkania bądź siedzibę poza obszarem tegoż Sądu Rejonowego do Sądu Rejonowego właściwego według miejsca zamieszkania bądź siedziby dłużnika. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Na podstawie art. 298 ust. 4 ustawy o komornikach sądowych z dnia 25 kwietnia 2018r. (Dz. U. 2018r., poz. 771) skargę wnosi się do komornika. Jeżeli do prowadzenia egzekucji został wybrany komornik poza właściwością ogólną, skargę rozpoznaje sąd, który byłby właściwy według ogólnych zasad. Skargę może złożyć strona lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone. Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem. Skarga może być wniesiona na urzędowym formularzu. Skarga nie przysługuje na zawiadomienie komornika o terminie czynności (art. 767 § 11 kpc).Skargę wnosi się w terminie tygodniowym od dnia czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona, w innych wypadkach - od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynności komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia - od dnia dowiedzenia się przez skarżącego o dokonanej czynności (art. 767 kpc). Skarga podlega opłacie stałej w wysokości 50 zł (art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2015 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 300 i 398).

 

I licytacja ruchomości- Ford Escort- odwołana

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Remigiusz Wierzbicki Kancelaria Komornicza w Jeleniej Górze ul. Pocztowa 6/2 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13/11/2019 roku o godz. 10:00 odbędzie się w Kancelarii Komornika w Jeleniej Górze przy ul. Pocztowa 6/2 pierwsza licytacja ruchomości.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

 

L.P.

OPIS LICYTOWANEJ

RUCHOMOŚCI

ILOŚĆ

SUMA OSZACOWANIA

SUMA WYWOŁANIA

WADIUM

 

1

FORD ESCORT 1.8 nr rej DJ47886 rok prodkukcji 1997 poj. poj: 1796,00 cm3 VIN: WF0NXXGCANVJ50524

1,00

500,00

375,00

 

 

Wartość ruchomości podana jest w walucie polskiej. Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu. Licytant winien posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. (art. 8672 § 4 kpc).

 

Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać przed licytacją pod adresem Jelenia Góra dz. nr 37 AM1 obręb Jelenia Góra (teren elektrowni wodnej na rzece Bóbr, dojazd od ulicy Drzymały).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyny.

 

 

Pouczenie

Zgodnie z treścią przepisu art. 767 w zw. z art. 743 § 1 kpc na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego którą wnosi się do komornika sądowego. Skargę można wnieść w terminie tygodnia od daty zawiadomienia o dokonaniu czynności. Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem. (art. 767 § 3 kpc). Skarga może być wniesiona na urzędowym formularzu (art. 767 § 3­1 kpc). Skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do uzupełnienia braków pisma, na zawiadomienie komornika o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług (art. 767 § 11 kpc). Skarga podlega opłacie stałej w wysokości 50 zł (art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2015 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 300 i 398).