KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W JELENIEJ GÓRZE

REMIGIUSZ WIERZBICKI

Km 1041/19 I Licytacja nieruchomości gruntowej w Bukowcu

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Remigiusz Wierzbicki Kancelaria Komornicza w Jeleniej Górze przy ul. Pocztowej 6/2 zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku
z art. 955 kpc, że w dniu 12.04.2021 r. o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze
przy ul. Adama Mickiewicza 21 w sali nr 121  odbędzie się

I        L I C Y T A C J A       N I E R U C H O M O Ś C I

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Miejscowości Bukowiec, Gmina Mysłakowice, powiat karkonoski, województwo dolnośląskie w granicy działki nr ew. 188/2
o powierzchni 0,0800 ha, AM-2; obręb 0002 - Bukowiec, oznaczenie Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, PsIV - pastwiska. Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą
w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze pod numerem JG1J/00036204/9. Zgodnie z zapisami księgi wieczystej nieruchomość stanowi własność dłużnika egzekwowanego Stefanii Kamińskiej.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 41 000,00 zł.
Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 30 750,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 4 100,00 zł,  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w  PKO BP S.A. (SWIFT: BPKOPLPW) nr 03 1020 5226 0000 6002 0459 3556.  Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek komornika.
    W dniu 07-04-2021 r. godz. 11:00 odbędzie się oglądanie nieruchomości.
   Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności
i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.