KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W JELENIEJ GÓRZE

REMIGIUSZ WIERZBICKI

I licytacja ułamkowej nieruchomości ul. Kilińskiego 21 Jelenia Góra

OBWIESZCZENIE


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Remigiusz Wierzbicki Kancelaria Komornicza w Jeleniej Górze przy ul. Pocztowej 6/2 zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 15-04-2020 r. o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze
przy ul. Adama Mickiewicza 21 w sali nr 124 odbędzie się

I        L I C Y T A C J A       N I E R U C H O M O Ś C I

Przedmiotem licytacji jest ułamkowa nieruchomość gruntowa (udział 2/32) zabudowana budynkiem mieszkalnym,  położona  w Jeleniej Górze przy ul. Kilińskiego 21 w granicach działki o numerze ew. 93, o powierzchni  899 m2, AM 1, obręb 0018. Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze pod numerem JG1J/00003379/6. Zgodnie z treścią księgi wieczystej dłużniczce egzekwowanej Annie Kotlarek przysługuje udział 2/32.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 22 625,00 zł.
Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 16 968,75 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 2 262,50 zł,  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w  PKO BP S.A. (SWIFT: BPKOPLPW) nr 03 1020 5226 0000 6002 0459 3556.  Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek komornika.
   Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności
i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.