KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W JELENIEJ GÓRZE

REMIGIUSZ WIERZBICKI

I licytacja lokalu mieszkalnego w Jeleniej Górze ul. Bankowa 20/1

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Remigiusz Wierzbicki Kancelaria Komornicza w Jeleniej Górze przy ul. Pocztowej 6/2 zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku
z art. 955 kpc, że w dniu 12-05-2020 r. o godz. 14:50 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy
ul. Adama Mickiewicza 21 w sali nr 118 odbędzie się

I        L I C Y T A C J A       N I E R U C H O M O Ś C I

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość lokalowa nr 1, o powierzchni użytkowej 67,59 m2, położona
w Jeleniej Górze przy ul.  Bankowej 20. Budynek w którym posadowiony jest lokal znajduje się na działce ew. nr 54/18, obręb nr 0028, AM-58, o powierzchni 0,0133 ha. Lokal objęty jest księgą wieczystą
w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze pod numerem JG1J/00077952/6. Wraz z prawem własności do lokalu związany jest udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynoszący 4841/10.000 części. Postępowanie egzekucyjne prowadzonej jest w stosunku do dłużnika egzekwowanego Jerzego Szmaland, natomiast właścicielem tej nieruchomości od 08.12.2017 r. jest Anna Szmaland.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 87 500,00 zł.
Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 65 625,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 8 750,00 zł,  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w  PKO BP S.A. (SWIFT: BPKOPLPW) nr 03 1020 5226 0000 6002 0459 3556.  Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek komornika.
   Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Oglądanie nieruchomości w dniu 05.05.2020 r. o godz. 15:00. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.