KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W JELENIEJ GÓRZE

REMIGIUSZ WIERZBICKI

II licytacja ułamkowej nieruchomości (udział 1/6)

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Remigiusz Wierzbicki Kancelaria Komornicza nr VII w Jeleniej Górze przy ul. Pocztowej 6/2 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc
w związku z art. 983 kpc, że w dniu 07-02-2020 r. o godz. 09:45 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Mickiewicza 21 w sali nr 124 odbędzie się

II     L I C Y T A C J A     N I E R U C H O M O Ś C I

Przedmiotem licytacji jest stanowiący własność dłużnika Krzysztofa Garbowskiego udział 1/6 w lokalu mieszkalnym o pow. użytkowej 72,65 m2 składającym się z przedpokoju, garderoby, 3 pokoi, kuchni
i łazienki z WC. Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze o pow. 20,10 m2 oraz piwnica o pow. 8,92 m2. Pow. całkowita lokalu wynosi 101,67 m2. Nieruchomość położona jest w Strużnicy 13/1, gm. Mysłakowice i objęta jest księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze nr JG1J/00040372/8.
Z prawem własności nieruchomości związany jest udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynoszącym 49/100. Dla nieruchomości wspólnej Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1J/00028755/7.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 14 667,00 zł.
Cena wywołania wynosi dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę 9 778,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 1 466,70 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. (SWIFT: BPKOPLPW) nr 03 1020 5226 0000 6002 0459 3556. Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek komornika.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.