KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W JELENIEJ GÓRZE

REMIGIUSZ WIERZBICKI

I Licytacja lokalu mieszkalnego przy ul. Książęcej 2 w Jeleniej Górze

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Remigiusz Wierzbicki Kancelaria Komornicza
w Jeleniej Górz nr VII przy ul. Pocztowej 6/2 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,
że w dniu 07-02-2020 r. o godz. 13:45 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze
przy ul. Adama Mickiewicza 21 w sali nr 124 odbędzie się

I L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość lokalowa nr 1 o powierzchni 37,93 m2, składająca się z pokoju
o powierzchni 18,53 m2, kuchni o powierzchni 14,04 m2, łazienki z wc 2,36 m2 i przedpokoju 3,00 m2, położona w Jeleniej Górze, gmina M. Jelenia Góra, powiat M. Jelenia Góra, w budynku wielorodzinnym przy ul. Książęcej 2, posadowionym na działce ew. nr 40 o pow. 200 m2 zabudowanej po obrysie budynku. Do lokalu przynależy piwnica nr 0.1 o powierzchni 9,67 m2. Wraz z prawem własności do lokalu związany jest udział
w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia które nie służą do użytku właścicieli lokali wynoszący 986/10000. Zgodnie z zapisami działu II księgi wieczystej nr JG1J/00040310/6 właścicielem nieruchomości lokalowej jest dłużnik egzekwowany Jolanta Kroll.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 67 300,00 zł.
Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 50 475,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 6 730,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. (SWIFT: BPKOPLPW) nr 03 1020 5226 0000 6002 0459 3556. Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek komornika.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.