KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W JELENIEJ GÓRZE

REMIGIUSZ WIERZBICKI

I licytacja nieruchomości lokalowej w Szklarskiej Porębie

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Remigiusz Wierzbicki Kancelaria Komornicza nr VII w Jeleniej Górze przy ul. Pocztowej 6/2 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 16-03-2020 r. o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Adama Mickiewicza 21 w sali nr 118 odbędzie się

 

I L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I

 

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość lokalowa, stanowiąca samodzielny lokal mieszkalny nr 7
o powierzchni 35,81 m2. Lokal składa się dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju oraz balkonu. Do lokalu przypisane jest pomieszczenie gospodarcze w piwnicy o powierzchni 10,50m2. Lokal położony jest
w Szklarskiej Porębie, gmina Szklarska Poręba, powiat jeleniogórski w budynku wielorodzinnym nr 4 przy ulicy Dworcowej. Budynek posadowiony jest na działce ew. nr 375, obręb nr 0005 o powierzchni 0,0182 ha. Wraz z prawem własności do lokalu związany jest udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynoszący 1/9. Nieruchomość lokalowa objęta jest księga wieczystą w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze pod numerem JG1J/00031246/0. Zgodnie z zapisami księgi wieczystej właścicielem tej nieruchomości jest dłużnik egzekwowany Sonia Owsiewska.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 47 000,00 zł.

Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 35 250,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 4 700,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. (SWIFT: BPKOPLPW) nr 03 1020 5226 0000 6002 0459 3556. Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek komornika.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.