KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W JELENIEJ GÓRZE

REMIGIUSZ WIERZBICKI

I Licytacja lokalu mieszkalnego w Kowarach

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Remigiusz Wierzbicki Kancelaria Komornicza w Jeleniej Górze przy ul. Pocztowej 6/2 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 24-02-2020 r. o godz. 14:40 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Adama Mickiewicza 21 w sali nr 124 odbędzie się

 

I L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I

 

Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny położony w Kowarach przy ul. Matejki 18/11
o powierzchni użytkowej 26,40 m2 wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 1,60 m2. Lokal składa się z pokoju, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 1,60 m2. Łączna powierzchnia wynosi 28,00 m2. Nieruchomość wyposażona jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną z sieci, gazową, c.o. z sieci miejskiej, teletechniczną. Z własnością lokalu związany jest udział w nieruchomości wspólnej która stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynoszący 270/10000. Nieruchomość lokalowa objęta jest księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze pod numerem JG1J/00072559/6. Zgodnie z zapisami księgi wieczystej właścicielem tej nieruchomości jest dłużnik egzekwowany Daniel Nowicki.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 71 000,00 zł.

Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 53 250,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 7 100,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. (SWIFT: BPKOPLPW) nr 03 1020 5226 0000 6002 0459 3556. Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek komornika.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.