KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W JELENIEJ GÓRZE

REMIGIUSZ WIERZBICKI

I licytacja udziału 1/8 w nieruchomości

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Remigiusz Wierzbicki Kancelaria Komornicza w Jeleniej Górze przy ul. Pocztowej 6/2 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 30/01/2020 r. o godz. 13:00 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Adama Mickiewicza 21 w sali nr 124 odbędzie się

 

I L I C Y T A C J A U D Z I A Ł U W N I E R U C H O M O Ś C I

 

Przedmiotem licytacji jest ułamkowa nieruchomość lokalowa w udziale 1/8 nr 9 położona
w budynku wielorodzinnym w Piechowicach przy ul. 1-go Maja 9C, gmina Piechowice, powiat jeleniogórski. Lokal o pow. 41,00 m2 składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki oraz przedpokoju. Z prawem własności do lokalu związany jest udział w prawie własności gruntu i w takim samym udziale w częściach wspólnych budynku
w wysokości 19/1000. Lokal objęty jest księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze pod numerem JG1J/00062382/1. Zgodnie z zapisami księgi wieczystej udział będący przedmiotem egzekucji stanowi własność dłużnika egzekwowanego Małgorzaty Jóźwik. Dla nieruchomości wspólnej prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00038136/5.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 65 000,00 zł.

Udział 1/8 należący do dłużniczki oszacowano na kwotę 8 125,00 zł.

Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 6 093,75 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania udziału 1/8
w nieruchomości, tj. 812,50 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. (SWIFT: BPKOPLPW) nr 03 1020 5226 0000 6002 0459 3556. Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek komornika.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia

się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

 

 

Pouczenie

Zgodnie z treścią przepisu art. 767 w zw. z art. 743 § 1 kpc na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego którą wnosi się do komornika sądowego. Skargę można wnieść w terminie tygodnia od daty zawiadomienia o dokonaniu czynności. Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem. (art. 767 § 3 kpc). Skarga może być wniesiona na urzędowym formularzu (art. 767 § 3­1 kpc). Skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do uzupełnienia braków pisma, na zawiadomienie komornika o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług (art. 767 § 11 kpc). Skarga podlega opłacie stałej w wysokości 50 zł (art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2015 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 300 i 398).

Poucza się nabywcę o obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnej w wysokości 2% ceny uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości w licytacji publicznej w terminie 14 dniu licząc od uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości, stosownie do treści art. 10 ust. 1 w zw. z art. 1 ust. 1 pkt 1a, art. 3 ust.1 pkt 1, art. 4 pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. tj. z dnia 3 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 223).