KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W JELENIEJ GÓRZE

REMIGIUSZ WIERZBICKI

I licytacja nieruchomości Jelenia Góra ul. Łączna 3

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Remigiusz Wierzbicki Kancelaria Komornicza w Jeleniej Górze przy ul. Pocztowej 6/2 zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku
z art. 955 kpc, że w dniu 27-01-2020 r. o godz. 08:30 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze
przy ul. Adama Mickiewicza 21 w sali nr 121 odbędzie się

I        L I C Y T A C J A       N I E R U C H O M O Ś C I

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość zabudowana w obrębie działek o numerach ewidencyjnych 36/1, 25/1
o łącznej powierzchni 0,1275 ha (1275 m2), mapa 67, obręb 0023, położona w Jeleniej Górze przy ul. Łącznej 3.  
W skład nieruchomości wchodzi działka gruntu nr 36/1 o powierzchni 0,1004 ha (1004 m2), działka gruntu nr 25/1 o powierzchni 0,0271 ha (271 m2), budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni użytkowej 118,70 m2, składający się z kuchni , korytarza, salonu, łazienki, WC z pralnią, pomieszczenie biurowe, przedsionek, trzech pokoi i korytarza na poddaszu budynku, dwa garaże jednostanowiskowe o powierzchni 46,10 m2, budynek gospodarczy. Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze nr JG1J/00016213/9.  Zgodnie z zapisami księgi wieczystej właścicielem tej nieruchomości jest dłużnik egzekwowany  Dorota Ślusarczyk.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 515 000,00 zł.
Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 386 250,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 51 500,00 zł,  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w  PKO BP S.A. (SWIFT: BPKOPLPW) nr 03 1020 5226 0000 6002 0459 3556.  Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek komornika.
   Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.