KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W JELENIEJ GÓRZE

REMIGIUSZ WIERZBICKI

I Licytacja lokalu mieszkalnego Jelenia Góra ul. Kamiennogórska


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Remigiusz Wierzbicki
Kancelaria Komornicza nr VII w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra, ul.  Pocztowa 6/2 (I piętro)
tel.: 756123055, www.komornik-wierzbicki.pl,  
konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu 03 1020 5226 0000 6002 0459 3556
Sygn. akt  Km 196/19
Jelenia Góra, dnia 13-09-2019
w odpowiedzi podać: sygn. akt  Km 196/19
(rw)

Sygn. akt sądowych I C 3146/18
Nr spr. wierzyciela  
*0019091300006*

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Remigiusz Wierzbicki Kancelaria Komornicza w Jeleniej Górze przy ul. Pocztowej 6/2 zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku
z art. 955 kpc, że w dniu 05-12-2019 r. o godz. 14:15 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze
przy ul. Adama Mickiewicza 21 w sali nr 233 odbędzie się

I        L I C Y T A C J A       N I E R U C H O M O Ś C I

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość lokalowa nr 1 położona przy ul. Kamiennogórskiej
w Jeleniej Górze w budynku mieszkalnym nr 20. Budynek posadowiony jest  na działce ew. nr 791, obręb nr 0013, AM 21, o powierzchni 0,1304 ha. Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 48,00 m2, składający się z trzech pokoi i kuchni, położony jest wraz z przynależnościami po prawej stronie budynku dwurodzinnego. Z prawem własność do lokalu związany jest udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w udziale wynoszącym 1/2.  Nieruchomość lokalowa objęta jest księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze pod numerem JG1J/00019318/6. Właścicielem tej nieruchomości jest dłużnik Ewelina Helena Mieczkowska.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 41 000,00 zł.
Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 30 750,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 4 100,00 zł,  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w  PKO BP S.A. (SWIFT: BPKOPLPW) nr 03 1020 5226 0000 6002 0459 3556.  Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek komornika.
   Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności
i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
                                                                                                                                                                                            Komornik                 
                                                                                                                                                                                    Remigiusz Wierzbicki