KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W JELENIEJ GÓRZE

REMIGIUSZ WIERZBICKI

II licytacja nieruchomości w Szklarskiej Porębie

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Remigiusz Wierzbicki Kancelaria Komornicza
w Jeleniej Górze przy ul. Pocztowej 6/2 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że
w dniu 17-10-2019 r. o godz. 14:30 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze
przy ul. Adama Mickiewicza 21 w sali nr 124 odbędzie się

 

II     L I C Y T A C J A     N I E R U C H O M O Ś C I

 

prawa użytkowania wieczystego działek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi 531,534, 535/2, obręb 0005 oraz posadowionego na tym gruncie budynku mieszkalno - usługowego o powierzchni użytkowej 468,06 m2 (powierzchnia ogólna 507,37 m2) stanowiącego odrębny przedmiot własności, położonych w Szklarskiej Porębie przy ul. Franciszkańskiej nr 3 i 5, powiat jeleniogórski, województwo dolnośląskie. Na działce nr 531 posadowiona jest część budynku mieszkalno - użytkowego oznaczona nr 3 oraz część obiektu oznaczonego numerem 5. Obiekt oznaczony numerami 3 i 5 stanowi jedną funkcjonalną całość i nie może być użytkowany jako niezależne części. Nieruchomości objęte są księgami wieczystymi w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze pod numerami JG1J/00017286/8, JG1J/00026309/2. Księga wieczysta nr JG1J/00017286/8 obejmuje dwie działki gruntu w użytkowaniu wieczystym zabudowane budyniem mieszkalno - usługowym, które przysługują w częściach ułamkowych dłużnikowi egzekwowanemu Małgorzacie Skawińskiej w udziale 7/112 oraz pozostałym współwłaścicielom. Nieruchomość zapisana pod numerem JG1J/00026309/2 obejmująca działkę nr ew. 531 w użytkowaniu wieczystym zabudowaną budynkiem mieszkalno - użytkowym przysługuje w całości dłużnikowi egzekwowanemu Małgorzacie Skawińskiej.

1. Nieruchomość objęta księgą wieczystą nr JG1J/00026309/2 oszacowana jest na kwotę 114.000,00 zł.

Cena wywołania nieruchomości objętej księgą wieczystą nr JG1J/00017286/8 wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 76.000,00 zł.

2. Nieruchomość objęta księgą wieczystą nr JG1J/00017286/8 oszacowana jest na kwotę 527.000,00 zł,
zaś wartość udziału przysługującego dłużnikowi egzekwowanemu oszacowano na kwotę 33.000,00 zł.

Cena wywołania ułamkowej nieruchomości objętej księgą wieczystą nr JG1J/00026309/2 wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 22.000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości objętej księgą wieczystą nr JG1J/00026309/2 tj. 11.400,00 zł, nieruchomości objętej księgą wieczystą nr JG1J/00017286/8 tj. 3.300,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg
w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. (SWIFT: BPKOPLPW) nr 03 1020 5226 0000 6002 0459 3556. Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek komornika.

Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności
i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.