KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W JELENIEJ GÓRZE

REMIGIUSZ WIERZBICKI

I Licytacja nieruchomości Jelenia Góra ul. Diamentowa

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Remigiusz Wierzbicki Kancelaria Komornicza w Jeleniej Górze przy ul. Pocztowej 6/2 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 28.06.2019 r. o godz. 14:45 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Adama Mickiewicza 21 w sali nr 233 odbędzie się

 

I L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I

 

Przedmiotem licytacji jest grunt oddany w użytkowanie wieczyste do dnia 05.05.2094 r.
i budynek stanowiący odrębną nieruchomość w granicach działki o numerze ewidencyjnym 82, obręb 0010 w Jeleniej Górze przy ul. Diamentowej 6, gmina Jelenia Góra, powiat Jelenia Góra M., województwo dolnośląskie. Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze pod numerem JG1J/00044715/3. Zgodnie z zapisami księgi wieczystej właścicielem gruntu jest Gmina Jelenia Góra zaś współużytkownikami wieczystymi i współwłaścicielami budynku na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej są Aneta Kaczmarska i Dariusz Kaczmarski. Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe (Dz. U. 2018. poz. 1716 i 2540) prawo użytkowania wieczystego gruntu przekształciło się w prawo własności.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 422.000,00 zł.

Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 316.500,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 42.200,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. (SWIFT: BPKOPLPW) nr 03 1020 5226 0000 6002 0459 3556. Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek komornika.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Komornik

Remigiusz Wierzbicki