KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W JELENIEJ GÓRZE

REMIGIUSZ WIERZBICKI

I licytacja nieruchomości Jelenia Góra ul. Łączna 3

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Remigiusz Wierzbicki Kancelaria Komornicza w Jeleniej Górze przy ul. Pocztowej 6/2 zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku
z art. 955 kpc, że w dniu 27-01-2020 r. o godz. 08:30 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze
przy ul. Adama Mickiewicza 21 w sali nr 121 odbędzie się

I        L I C Y T A C J A       N I E R U C H O M O Ś C I

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość zabudowana w obrębie działek o numerach ewidencyjnych 36/1, 25/1
o łącznej powierzchni 0,1275 ha (1275 m2), mapa 67, obręb 0023, położona w Jeleniej Górze przy ul. Łącznej 3.  
W skład nieruchomości wchodzi działka gruntu nr 36/1 o powierzchni 0,1004 ha (1004 m2), działka gruntu nr 25/1 o powierzchni 0,0271 ha (271 m2), budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni użytkowej 118,70 m2, składający się z kuchni , korytarza, salonu, łazienki, WC z pralnią, pomieszczenie biurowe, przedsionek, trzech pokoi i korytarza na poddaszu budynku, dwa garaże jednostanowiskowe o powierzchni 46,10 m2, budynek gospodarczy. Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze nr JG1J/00016213/9.  Zgodnie z zapisami księgi wieczystej właścicielem tej nieruchomości jest dłużnik egzekwowany  Dorota Ślusarczyk.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 515 000,00 zł.
Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 386 250,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 51 500,00 zł,  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w  PKO BP S.A. (SWIFT: BPKOPLPW) nr 03 1020 5226 0000 6002 0459 3556.  Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek komornika.
   Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
 

I Licytacja lokalu mieszkalnego Jelenia Góra ul. Kamiennogórska


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Remigiusz Wierzbicki
Kancelaria Komornicza nr VII w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra, ul.  Pocztowa 6/2 (I piętro)
tel.: 756123055, www.komornik-wierzbicki.pl,  
konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu 03 1020 5226 0000 6002 0459 3556
Sygn. akt  Km 196/19
Jelenia Góra, dnia 13-09-2019
w odpowiedzi podać: sygn. akt  Km 196/19
(rw)

Sygn. akt sądowych I C 3146/18
Nr spr. wierzyciela  
*0019091300006*

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Remigiusz Wierzbicki Kancelaria Komornicza w Jeleniej Górze przy ul. Pocztowej 6/2 zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku
z art. 955 kpc, że w dniu 05-12-2019 r. o godz. 14:15 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze
przy ul. Adama Mickiewicza 21 w sali nr 233 odbędzie się

I        L I C Y T A C J A       N I E R U C H O M O Ś C I

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość lokalowa nr 1 położona przy ul. Kamiennogórskiej
w Jeleniej Górze w budynku mieszkalnym nr 20. Budynek posadowiony jest  na działce ew. nr 791, obręb nr 0013, AM 21, o powierzchni 0,1304 ha. Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 48,00 m2, składający się z trzech pokoi i kuchni, położony jest wraz z przynależnościami po prawej stronie budynku dwurodzinnego. Z prawem własność do lokalu związany jest udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w udziale wynoszącym 1/2.  Nieruchomość lokalowa objęta jest księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze pod numerem JG1J/00019318/6. Właścicielem tej nieruchomości jest dłużnik Ewelina Helena Mieczkowska.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 41 000,00 zł.
Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 30 750,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 4 100,00 zł,  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w  PKO BP S.A. (SWIFT: BPKOPLPW) nr 03 1020 5226 0000 6002 0459 3556.  Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek komornika.
   Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności
i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
                                                                                                                                                                                            Komornik                 
                                                                                                                                                                                    Remigiusz Wierzbicki

II licytacja nieruchomości w Szklarskiej Porębie

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Remigiusz Wierzbicki Kancelaria Komornicza
w Jeleniej Górze przy ul. Pocztowej 6/2 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że
w dniu 17-10-2019 r. o godz. 14:30 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze
przy ul. Adama Mickiewicza 21 w sali nr 124 odbędzie się

 

II     L I C Y T A C J A     N I E R U C H O M O Ś C I

 

prawa użytkowania wieczystego działek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi 531,534, 535/2, obręb 0005 oraz posadowionego na tym gruncie budynku mieszkalno - usługowego o powierzchni użytkowej 468,06 m2 (powierzchnia ogólna 507,37 m2) stanowiącego odrębny przedmiot własności, położonych w Szklarskiej Porębie przy ul. Franciszkańskiej nr 3 i 5, powiat jeleniogórski, województwo dolnośląskie. Na działce nr 531 posadowiona jest część budynku mieszkalno - użytkowego oznaczona nr 3 oraz część obiektu oznaczonego numerem 5. Obiekt oznaczony numerami 3 i 5 stanowi jedną funkcjonalną całość i nie może być użytkowany jako niezależne części. Nieruchomości objęte są księgami wieczystymi w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze pod numerami JG1J/00017286/8, JG1J/00026309/2. Księga wieczysta nr JG1J/00017286/8 obejmuje dwie działki gruntu w użytkowaniu wieczystym zabudowane budyniem mieszkalno - usługowym, które przysługują w częściach ułamkowych dłużnikowi egzekwowanemu Małgorzacie Skawińskiej w udziale 7/112 oraz pozostałym współwłaścicielom. Nieruchomość zapisana pod numerem JG1J/00026309/2 obejmująca działkę nr ew. 531 w użytkowaniu wieczystym zabudowaną budynkiem mieszkalno - użytkowym przysługuje w całości dłużnikowi egzekwowanemu Małgorzacie Skawińskiej.

1. Nieruchomość objęta księgą wieczystą nr JG1J/00026309/2 oszacowana jest na kwotę 114.000,00 zł.

Cena wywołania nieruchomości objętej księgą wieczystą nr JG1J/00017286/8 wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 76.000,00 zł.

2. Nieruchomość objęta księgą wieczystą nr JG1J/00017286/8 oszacowana jest na kwotę 527.000,00 zł,
zaś wartość udziału przysługującego dłużnikowi egzekwowanemu oszacowano na kwotę 33.000,00 zł.

Cena wywołania ułamkowej nieruchomości objętej księgą wieczystą nr JG1J/00026309/2 wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 22.000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości objętej księgą wieczystą nr JG1J/00026309/2 tj. 11.400,00 zł, nieruchomości objętej księgą wieczystą nr JG1J/00017286/8 tj. 3.300,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg
w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. (SWIFT: BPKOPLPW) nr 03 1020 5226 0000 6002 0459 3556. Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek komornika.

Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności
i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

I Licytacja lokalu mieszkalnego 59,29 m2 w Karpaczu


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Remigiusz Wierzbicki
Kancelaria Komornicza nr VII w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra, ul.  Pocztowa 6/2 (I piętro)
tel.: 756123055, www.komornik-wierzbicki.pl,  
konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu 03 1020 5226 0000 6002 0459 3556
Sygn. akt  Km 1326/18
Jelenia Góra, dnia 02-07-2019
w odpowiedzi podać: sygn. akt  Km 1326/18
 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Remigiusz Wierzbicki Kancelaria Komornicza
w Jeleniej Górze przy ul. Pocztowej 6/2 zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że
w dniu 09-12-2019 r. o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Adama Mickiewicza 21
w sali nr 118 odbędzie się

I        L I C Y T A C J A       N I E R U C H O M O Ś C I

Przedmiotem licytacji jest  lokal mieszkalny nr 7 położony w Karpaczu przy ul. Kamiennej 3 o pow. 59,29 m2, położony na II piętrze budynku, składający się z dwóch pokoi, łazienki, kuchni. Do lokalu przynależy piwnica. Lokal mieszkalny objęty jest księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze pod numerem JG1J/00045880/7. Z prawem własności do lokalu związany jest  udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w wysokości 13/100. Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe  (Dz.U.2018. poz. 1716 i 2540) prawo użytkowania wieczystego gruntu przekształciło się w prawo własności. Właścicielem tej nieruchomości jest dłużnik Roman Zaleski.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 61 000,00 zł.
Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 45 750,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 6 100,00 zł,  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w  PKO BP S.A. (SWIFT: BPKOPLPW) nr 03 1020 5226 0000 6002 0459 3556.  Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek komornika.
   Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
                         

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości Mysłakowice

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Remigiusz Wierzbicki Kancelaria Komornicza w Jeleniej Górze przy ul. Pocztowej 6/2 zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku
z art. 955 kpc, że w dniu 18-09-2019 r. o godz. 14:40 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy
ul. Adama Mickiewicza 21 w sali nr 124 odbędzie się

I        L I C Y T A C J A       N I E R U C H O M O Ś C I

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa położona w Mysłakowicach przy ul. Daszyńskiego 11, działka nr ew. 965, obręb 0009, o powierzchni 0,2515 ha, AM - 5, zabudowana budynkiem mieszkalno - gospodarczym tzw. "Dom Tyrolski" i budynkami gospodarczymi. W skład nieruchomości wchodzi działka gruntu nr ew. 965 o powierzchni 0,2515 ha, budynek mieszkalno - gospodarczy wolnostojący, dwukondygnacyjny częściowo podpiwniczony, z nieużytkowym poddaszem, przykryty dachem dwuspadowym o powierzchni użytkowej 236,10 m2, garaż z wiatą o powierzchni 100,50 m2, stajnia o pow. 16,30 m2, budynek  gospodarczy o pow. 19,40 m2. Nieruchomość gruntowa posiada dostęp do drogi publicznej nr 966/7 o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze pod numerem  JG1J/00002121/6. Właścicielem tej nieruchomości jest dłużnik Marta Sudoł.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 427.000,00 zł.
Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 320.250,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 42.700,00 zł,  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w  PKO BP S.A. (SWIFT: BPKOPLPW) nr 03 1020 5226 0000 6002 0459 3556.  Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek komornika.
   Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności
i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
                                                                                                                                                                                            Komornik                 
                                                                                                                                                                                    Remigiusz Wierzbicki
 

II lictytacja lokalu mieszkalnego Obrońców Pokoju 12 Jelenia Góra

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Remigiusz Wierzbicki

Kancelaria Komornicza nr VII w Jeleniej Górze

58-500 Jelenia Góra, ul. Pocztowa 6/2 (I piętro)

tel.: 756123055, www.komornik-wierzbicki.pl,

konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu 03 1020 5226 0000 6002 0459 3556

Sygn. akt Km 1/18, Km 853/18

Jelenia Góra, dnia 20-03-2019

w odpowiedzi podać: sygn. akt Km 1/18

(rw)

 

 

*2019032000006*

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Remigiusz Wierzbicki Kancelaria Komornicza w Jeleniej Górze nr VII przy ul. Pocztowej 6/2 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc
w związku z art. 983 kpc, że w dniu 01.10.2019 r. o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze w sali nr 124 odbędzie się

 

II       L I C Y T A C J A      N I E R U C H O M O Ś C I

 

Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny nr 4 położony w Jeleniej Górze przy ul. Obrońców Pokoju 12 o powierzchni użytkowej 83,42 m2, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki
z wc, garderoby i przedpokoju wraz z dwoma pomieszczeniami przynależnymi
(jedno pomieszczenie gospodarcze w budynku gospodarczym). Powierzchnia użytkowa wraz z powierzchnią użytkową pomieszczeń przynależnych wynosi 107,28 m2. Lokal wyposażony jest w instalacje: wodno - kanalizacyjną, elektryczną, gazową. Mieszkanie ogrzewane jest piecami kaflowymi. Budynek posadowiony jest na działce ew. nr 237/2, obręb nr 0018, Jelenia Góra 1, AM2, o powierzchni 0,2625 ha. Wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynosi 1.277/10.000. Lokal objęty jest księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze pod numerem JG1J/00093130/6. Właścicielem tej nieruchomości jest dłużnik egzekwowany Jacek Nogaj.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 182.000,00 zł.

Cena wywołania wynosi dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę 121 333,33 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 18 200,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. (SWIFT: BPKOPLPW) nr 03 1020 5226 0000 6002 0459 3556. Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek komornika.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.