KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W JELENIEJ GÓRZE

REMIGIUSZ WIERZBICKI

I licytacja nieruchomości- lokal mieszkalny w Szklarskiej Porębie

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Remigiusz Wierzbicki Kancelaria Komornicza w Jeleniej Górze przy ul. Pocztowej 6/2 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 01-02-2021 r. o godz. 13:00 pod nadzorem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze przy ul. Grunwaldzkiej 2 w Jeleniej Górze (budynek Akademii Tańca) odbędzie się

 

I L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I

 

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość lokalowa, stanowiąca samodzielny lokal mieszkalny nr 7
o powierzchni 35,81 m2. Lokal składa się dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju oraz balkonu. Do lokalu przypisane jest pomieszczenie gospodarcze w piwnicy o powierzchni 10,50 m2. Lokal położony jest
w Szklarskiej Porębie, gmina Szklarska Poręba, powiat jeleniogórski w budynku wielorodzinnym nr 4 przy ulicy Dworcowej. Budynek posadowiony jest na działce ew. nr 375, obręb nr 0005 o powierzchni 0,0182 ha. Dla nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą numer JG1J/00031246/0. Wraz z prawem własności do lokalu związany jest udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynoszący 1/9. Nieruchomość wspólna objęta jest księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze pod numerem JG1J/00031136/6. Zgodnie z zapisami księgi wieczystej właścicielem nieruchomości lokalowej jest dłużnik egzekwowany Sonia Owsiewska.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 47 000,00 zł.

Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 35 250,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 4 700,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. (SWIFT: BPKOPLPW) nr 03 1020 5226 0000 6002 0459 3556. Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek komornika.

Nieruchomość będzie można oglądać w dniu 25/01/2021 r. w godzinach 13:00- 13:30, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Pouczenie

Zgodnie z treścią przepisu art. 767 w zw. z art. 743 § 1 kpc na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego którą wnosi się do komornika sądowego. Skargę można wnieść w terminie tygodnia od daty zawiadomienia o dokonaniu czynności. Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem. (art. 767 § 3 kpc). Skarga może być wniesiona na urzędowym formularzu (art. 767 § 3­1 kpc). Skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do uzupełnienia braków pisma, na zawiadomienie komornika o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług (art. 767 § 11 kpc). Skarga podlega opłacie stałej w wysokości 50 zł (art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2015 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 300 i 398).

Poucza się nabywcę o obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnej w wysokości 2% ceny uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości w licytacji publicznej w terminie 14 dniu licząc od uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości, stosownie do treści art. 10 ust. 1 w zw. z art. 1 ust. 1 pkt 1a, art. 3 ust.1 pkt 1, art. 4 pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. tj. z dnia 3 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 223).

Poucza się, że zgodnie z pismem wiceprezesa Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Sygn. A-415-9/20 sale rozpraw którymi dysponuje I Wydział Cywilny Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze mogą pomieścić maksymalnie 8 osób wobec powyższego przekroczenie dopuszczalnej liczby osób może spowodować zniesienie terminu licytacji.

 

Licytacja ułamkowej nieruchomości (udział 1/8) Jelenia Góra ul. 1 Maja 59/3

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Remigiusz Wierzbicki Kancelaria Komornicza w Jeleniej Górze przy ul. Pocztowej 6/2 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 07.04.2021 r. o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Adama Mickiewicza 21 w sali nr 121 odbędzie się

 

I            L I C Y T A C J A           N I E R U C H O M O Ś C I

 

Przedmiotem licytacji jest ułamkowa nieruchomość - udział 1/8 w lokalu mieszkalnym nr 3
o powierzchni użytkowej 82,94 m
2. Lokal mieszkalny składa się z 4 pokoi, w tym jeden z aneksem kuchennym, przedpokoju, łazienki z WC. Do lokalu przynależą trzy piwnice o powierzchni łącznej 14,30 m2. Lokal położony jest w Jeleniej Górze przy ul. 1 Maja w budynku wielorodzinnym nr 59. Wraz z prawem własności do lokalu związany jest udział w nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynoszący 1.906/10.000. Lokal objęty jest księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze pod numerem JG1J/00084937/7. Zgodnie z zapisami księgi wieczystej dłużnikowi egzekwowanemu Atrutowi Sztela przysługuje udział wynoszący 1/8.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 28 000,00 zł.

Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 21 000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 2 800,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. (SWIFT: BPKOPLPW) nr 03 1020 5226 0000 6002 0459 3556. Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek komornika.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.