KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W JELENIEJ GÓRZE

REMIGIUSZ WIERZBICKI

Km 1342/18 I Licytacja ułamkowej nieruchomości Podgórzyn

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Remigiusz Wierzbicki Kancelaria Komornicza w Jeleniej Górze przy ul. Pocztowej 6/2 zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku
z art. 955 kpc, że w dniu 02.06.2021 r. o godz. 14:00 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze
przy ul. Adama Mickiewicza 21 w sali nr 124 odbędzie się

I        L I C Y T A C J A       N I E R U C H O M O Ś C I

Przedmiotem licytacji jest ułamkowa  nieruchomość  lokalowa nr 3 (udział 1/2)  o powierzchni użytkowej 33,36 m2, położona  w budynku wielorodzinnym w Podgórzynie przy ul. Nadwodnej nr 12, gmina Podgórzyn, powiat jeleniogórski, województwo dolnośląskie. Z prawem własności do lokalu związany jest udział wynoszący 1475/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Lokal wyodrębniono z księgi wieczystej nr JG1J/00046479/0. Nieruchomość lokalowa objęta jest księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze pod numerem JG1J/00057372/0. Zgodnie z zapisami księgi wieczystej dłużnikowi egzekwowanemu Jackowi Zygmunt przysługuje ułamkowa część w nieruchomości w udziale wynoszącym 1/2.
Wartość lokalu została oszacowana na kwotę 50.800,00 zł, w tym wartość udziału dłużnika wynoszącego 1/2 część oszacowana jest na kwotę 25.400,00 zł.  
Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania udziału dłużnika tj. kwotę 19 050,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 2 540,00 zł,  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w  PKO BP S.A. (SWIFT: BPKOPLPW) nr 03 1020 5226 0000 6002 0459 3556.  Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek komornika.
    W dniu 26-05-2021 r. godz.10:00 odbędzie się oglądanie nieruchomości.
   Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
                                                                                                                                                                                               Komornik                 
                                                                                                                                                                                    Remigiusz Wierzbicki