KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W JELENIEJ GÓRZE

REMIGIUSZ WIERZBICKI

I Licytacja lokalu mieszkalnego w Kowarach

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Remigiusz Wierzbicki Kancelaria Komornicza w Jeleniej Górze przy ul. Pocztowej 6/2 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 24-02-2020 r. o godz. 14:40 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Adama Mickiewicza 21 w sali nr 124 odbędzie się

 

I L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I

 

Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny położony w Kowarach przy ul. Matejki 18/11
o powierzchni użytkowej 26,40 m2 wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 1,60 m2. Lokal składa się z pokoju, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 1,60 m2. Łączna powierzchnia wynosi 28,00 m2. Nieruchomość wyposażona jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną z sieci, gazową, c.o. z sieci miejskiej, teletechniczną. Z własnością lokalu związany jest udział w nieruchomości wspólnej która stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynoszący 270/10000. Nieruchomość lokalowa objęta jest księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze pod numerem JG1J/00072559/6. Zgodnie z zapisami księgi wieczystej właścicielem tej nieruchomości jest dłużnik egzekwowany Daniel Nowicki.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 71 000,00 zł.

Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 53 250,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 7 100,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. (SWIFT: BPKOPLPW) nr 03 1020 5226 0000 6002 0459 3556. Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek komornika.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

II Licytacja nieruchomości w Karpaczu "Hotel Belweder"

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Remigiusz Wierzbicki Kancelaria Komornicza w Jeleniej Górze przy ul. Pocztowej 6/2 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 21-01-2020 r. o godz. 14:30 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Adama Mickiewicza 21 w sali nr 233 odbędzie się

 

II L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I

 

Przedmiotem licytacji jest prawo użytkowania wieczystego działek gruntu o numerach 108/6
i 108/8 o powierzchni łącznej 3626 m2, wraz z prawem własności budynku hotelowego "Belweder"
i usługowego stanowiących odrębny przedmiot prawa własności. Nieruchomość położona jest
w Karpaczu przy ul. Szkolnej 2a, powiat jeleniogórski, województwo dolnośląskie, gmina Karpacz. Działka nr 108/6 (AM-3, obręb 0001) o powierzchni 350 m2, oznaczona jako Bi - inne tereny zabudowane - zabudowana jest budynkiem usługowym o powierzchni 16,60m2. Natomiast działka nr 108/8 (AM-3, obręb 0001) o powierzchni 3276 m2, oznaczona jako Bi- inne tereny zabudowane - zabudowana jest budynkiem hotelowym o powierzchni użytkowej 1258,95m2. Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze pod numerem JG1J/00048184/9. Użytkownikiem wieczystym gruntu do dnia 06.12.2089 r. oraz właścicielem budynków jest dłużnik egzekwowany Hot-Ski Sp. z o.o. z siedzibą w Nowych Tłokach.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 5.144 000,00 zł.

Cena wywołania wynosi dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę 3.429 333,33 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 514.400,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. (SWIFT: BPKOPLPW) nr 03 1020 5226 0000 6002 0459 3556. Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek komornika.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

I licytacja udziału 1/8 w nieruchomości

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Remigiusz Wierzbicki Kancelaria Komornicza w Jeleniej Górze przy ul. Pocztowej 6/2 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 30/01/2020 r. o godz. 13:00 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Adama Mickiewicza 21 w sali nr 124 odbędzie się

 

I L I C Y T A C J A U D Z I A Ł U W N I E R U C H O M O Ś C I

 

Przedmiotem licytacji jest ułamkowa nieruchomość lokalowa w udziale 1/8 nr 9 położona
w budynku wielorodzinnym w Piechowicach przy ul. 1-go Maja 9C, gmina Piechowice, powiat jeleniogórski. Lokal o pow. 41,00 m2 składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki oraz przedpokoju. Z prawem własności do lokalu związany jest udział w prawie własności gruntu i w takim samym udziale w częściach wspólnych budynku
w wysokości 19/1000. Lokal objęty jest księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze pod numerem JG1J/00062382/1. Zgodnie z zapisami księgi wieczystej udział będący przedmiotem egzekucji stanowi własność dłużnika egzekwowanego Małgorzaty Jóźwik. Dla nieruchomości wspólnej prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00038136/5.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 65 000,00 zł.

Udział 1/8 należący do dłużniczki oszacowano na kwotę 8 125,00 zł.

Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 6 093,75 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania udziału 1/8
w nieruchomości, tj. 812,50 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. (SWIFT: BPKOPLPW) nr 03 1020 5226 0000 6002 0459 3556. Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek komornika.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia

się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

 

 

Pouczenie

Zgodnie z treścią przepisu art. 767 w zw. z art. 743 § 1 kpc na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego którą wnosi się do komornika sądowego. Skargę można wnieść w terminie tygodnia od daty zawiadomienia o dokonaniu czynności. Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem. (art. 767 § 3 kpc). Skarga może być wniesiona na urzędowym formularzu (art. 767 § 3­1 kpc). Skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do uzupełnienia braków pisma, na zawiadomienie komornika o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług (art. 767 § 11 kpc). Skarga podlega opłacie stałej w wysokości 50 zł (art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2015 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 300 i 398).

Poucza się nabywcę o obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnej w wysokości 2% ceny uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości w licytacji publicznej w terminie 14 dniu licząc od uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości, stosownie do treści art. 10 ust. 1 w zw. z art. 1 ust. 1 pkt 1a, art. 3 ust.1 pkt 1, art. 4 pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. tj. z dnia 3 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 223).

 

I licytacja nieruchomości Mysłakowice


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Remigiusz Wierzbicki
Kancelaria Komornicza nr VII w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra, ul.  Pocztowa 6/2 (I piętro)
tel.: 756123055, www.komornik-wierzbicki.pl,  
konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu 03 1020 5226 0000 6002 0459 3556
Sygn. akt  Km 521/17, Km 1777-1838/18
Jelenia Góra, dnia 30.09.2019
w odpowiedzi podać: sygn. akt  Km 521/17
(rw)

*1019093000275*O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Remigiusz Wierzbicki Kancelaria Komornicza w Jeleniej Górze przy ul. Pocztowej 6/2 zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku
z art. 955 kpc, że w dniu 03.02.2020 r. o godz. 14:10 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze
przy ul. Adama Mickiewicza 21 w sali nr 124 odbędzie się

I        L I C Y T A C J A       N I E R U C H O M O Ś C I

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa położona w Mysłakowicach przy ul. Daszyńskiego 11, działka nr ew. 965, obręb 0009, o powierzchni 0,2515 ha, AM - 5, zabudowana budynkiem mieszkalno - gospodarczym tzw. "Dom Tyrolski" i budynkami gospodarczymi. W skład nieruchomości wchodzi działka gruntu nr ew. 965 o powierzchni 0,2515 ha, budynek mieszkalno - gospodarczy wolnostojący, dwukondygnacyjny częściowo podpiwniczony, z nieużytkowym poddaszem, przykryty dachem dwuspadowym o powierzchni użytkowej 236,10 m2, garaż z wiatą o powierzchni 100,50 m2, stajnia o pow. 16,30 m2, budynek  gospodarczy o pow. 19,40 m2. Nieruchomość gruntowa posiada dostęp do drogi publicznej nr 966/7 o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze pod numerem  JG1J/00002121/6. Właścicielem tej nieruchomości jest dłużnik Marta Sudoł.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 427.000,00 zł.
Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 320.250,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 42.700,00 zł,  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w  PKO BP S.A. (SWIFT: BPKOPLPW) nr 03 1020 5226 0000 6002 0459 3556.  Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek komornika.
   Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności
i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. 

I licytacja nieruchomości Jelenia Góra ul. Łączna 3

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Remigiusz Wierzbicki Kancelaria Komornicza w Jeleniej Górze przy ul. Pocztowej 6/2 zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku
z art. 955 kpc, że w dniu 27-01-2020 r. o godz. 08:30 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze
przy ul. Adama Mickiewicza 21 w sali nr 121 odbędzie się

I        L I C Y T A C J A       N I E R U C H O M O Ś C I

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość zabudowana w obrębie działek o numerach ewidencyjnych 36/1, 25/1
o łącznej powierzchni 0,1275 ha (1275 m2), mapa 67, obręb 0023, położona w Jeleniej Górze przy ul. Łącznej 3.  
W skład nieruchomości wchodzi działka gruntu nr 36/1 o powierzchni 0,1004 ha (1004 m2), działka gruntu nr 25/1 o powierzchni 0,0271 ha (271 m2), budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni użytkowej 118,70 m2, składający się z kuchni , korytarza, salonu, łazienki, WC z pralnią, pomieszczenie biurowe, przedsionek, trzech pokoi i korytarza na poddaszu budynku, dwa garaże jednostanowiskowe o powierzchni 46,10 m2, budynek gospodarczy. Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze nr JG1J/00016213/9.  Zgodnie z zapisami księgi wieczystej właścicielem tej nieruchomości jest dłużnik egzekwowany  Dorota Ślusarczyk.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 515 000,00 zł.
Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 386 250,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 51 500,00 zł,  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w  PKO BP S.A. (SWIFT: BPKOPLPW) nr 03 1020 5226 0000 6002 0459 3556.  Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek komornika.
   Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
 

I Licytacja lokalu mieszkalnego Jelenia Góra ul. Kamiennogórska


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Remigiusz Wierzbicki
Kancelaria Komornicza nr VII w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra, ul.  Pocztowa 6/2 (I piętro)
tel.: 756123055, www.komornik-wierzbicki.pl,  
konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu 03 1020 5226 0000 6002 0459 3556
Sygn. akt  Km 196/19
Jelenia Góra, dnia 13-09-2019
w odpowiedzi podać: sygn. akt  Km 196/19
(rw)

Sygn. akt sądowych I C 3146/18
Nr spr. wierzyciela  
*0019091300006*

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Remigiusz Wierzbicki Kancelaria Komornicza w Jeleniej Górze przy ul. Pocztowej 6/2 zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku
z art. 955 kpc, że w dniu 05-12-2019 r. o godz. 14:15 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze
przy ul. Adama Mickiewicza 21 w sali nr 233 odbędzie się

I        L I C Y T A C J A       N I E R U C H O M O Ś C I

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość lokalowa nr 1 położona przy ul. Kamiennogórskiej
w Jeleniej Górze w budynku mieszkalnym nr 20. Budynek posadowiony jest  na działce ew. nr 791, obręb nr 0013, AM 21, o powierzchni 0,1304 ha. Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 48,00 m2, składający się z trzech pokoi i kuchni, położony jest wraz z przynależnościami po prawej stronie budynku dwurodzinnego. Z prawem własność do lokalu związany jest udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w udziale wynoszącym 1/2.  Nieruchomość lokalowa objęta jest księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze pod numerem JG1J/00019318/6. Właścicielem tej nieruchomości jest dłużnik Ewelina Helena Mieczkowska.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 41 000,00 zł.
Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 30 750,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 4 100,00 zł,  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w  PKO BP S.A. (SWIFT: BPKOPLPW) nr 03 1020 5226 0000 6002 0459 3556.  Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek komornika.
   Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności
i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
                                                                                                                                                                                            Komornik                 
                                                                                                                                                                                    Remigiusz Wierzbicki

I Licytacja lokalu mieszkalnego 59,29 m2 w Karpaczu


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Remigiusz Wierzbicki
Kancelaria Komornicza nr VII w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra, ul.  Pocztowa 6/2 (I piętro)
tel.: 756123055, www.komornik-wierzbicki.pl,  
konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu 03 1020 5226 0000 6002 0459 3556
Sygn. akt  Km 1326/18
Jelenia Góra, dnia 02-07-2019
w odpowiedzi podać: sygn. akt  Km 1326/18
 

 Nieruchomość będzie można oglądnąć 02.12.2019 r. o godz. 10:00

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Remigiusz Wierzbicki Kancelaria Komornicza
w Jeleniej Górze przy ul. Pocztowej 6/2 zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że
w dniu 09-12-2019 r. o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Adama Mickiewicza 21
w sali nr 118 odbędzie się

I        L I C Y T A C J A       N I E R U C H O M O Ś C I

Przedmiotem licytacji jest  lokal mieszkalny nr 7 położony w Karpaczu przy ul. Kamiennej 3 o pow. 59,29 m2, położony na II piętrze budynku, składający się z dwóch pokoi, łazienki, kuchni. Do lokalu przynależy piwnica. Lokal mieszkalny objęty jest księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze pod numerem JG1J/00045880/7. Z prawem własności do lokalu związany jest  udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w wysokości 13/100. Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe  (Dz.U.2018. poz. 1716 i 2540) prawo użytkowania wieczystego gruntu przekształciło się w prawo własności. Właścicielem tej nieruchomości jest dłużnik Roman Zaleski.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 61 000,00 zł.
Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 45 750,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 6 100,00 zł,  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w  PKO BP S.A. (SWIFT: BPKOPLPW) nr 03 1020 5226 0000 6002 0459 3556.  Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek komornika.
   Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.