KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W JELENIEJ GÓRZE

REMIGIUSZ WIERZBICKI

Aktualne licytacje

I licytacja ruchomości- kontenery na odzież

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Remigiusz Wierzbicki Kancelaria Komornicza w Jeleniej Górze ul. Pocztowa 6/2 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12/04/2021 roku o godz. 12:00 odbędzie się w Bolesła...

Km 1041/19 I Licytacja nieruchomości gruntowej w Bukowcu

O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Remigiusz Wierzbicki Kancelaria Komornicza w Jeleniej Górze przy ul. Pocztowej 6/2 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 12.04.2021 r. o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze...

Licytacja ułamkowej nieruchomości (udział 1/8) Jelenia Góra ul. 1 Maja 59/3

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Remigiusz Wierzbicki Kancelaria Komornicza w Jeleniej Górze przy ul. Pocztowej 6/2 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 07.04.2021 r. o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze...

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Remigiusz Wierzbicki Kancelaria Komornicza w Jeleniej Górze przy ul. Pocztowej 6/2 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 07.04.2021 r. o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Adama Mickiewicza 21 w sali nr 121 odbędzie się

 

I            L I C Y T A C J A           N I E R U C H O M O Ś C I

 

Przedmiotem licytacji jest ułamkowa nieruchomość - udział 1/8 w lokalu mieszkalnym nr 3
o powierzchni użytkowej 82,94 m
2. Lokal mieszkalny składa się z 4 pokoi, w tym jeden z aneksem kuchennym, przedpokoju, łazienki z WC. Do lokalu przynależą trzy piwnice o powierzchni łącznej 14,30 m2. Lokal położony jest w Jeleniej Górze przy ul. 1 Maja w budynku wielorodzinnym nr 59. Wraz z prawem własności do lokalu związany jest udział w nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynoszący 1.906/10.000. Lokal objęty jest księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze pod numerem JG1J/00084937/7. Zgodnie z zapisami księgi wieczystej dłużnikowi egzekwowanemu Atrutowi Sztela przysługuje udział wynoszący 1/8.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 28 000,00 zł.

Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 21 000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 2 800,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. (SWIFT: BPKOPLPW) nr 03 1020 5226 0000 6002 0459 3556. Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek komornika.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.